Annotation Interface AwtCursorType


AwtCursorType.
See the Checker Framework Manual:
Fake Enum Checker